کسوفى در پیش خواهد بود که از زمان آفرینش گیتى تا زمان مرگ و مصائب حضرت مسیح (ع) و از آن زمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنین ظلمتى به خود ندیده است.   که در این مورد آیات مربوط به قیامت در سوره قیامت به ذهن انسان تداعى مىشود: (( فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الإنسان یومئذ أین المفرّ )) ترجمه:هنگامى که بینایى خیره مىگردد، و ماه فرو مىرود، و خورشید و ماه گرد هم آیند، آن روز انسان مىگوید به کجا فرار کنم؟
کسوفى در پیش خواهد بود که از زمان آفرینش گیتى تا زمان مرگ و مصائب حضرت مسیح (ع) و از آن زمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنین ظلمتى به خود ندیده است. 

که در این مورد آیات مربوط به قیامت در سوره قیامت به ذهن انسان تداعى مىشود:
(( فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الإنسان یومئذ أین المفرّ ))
ترجمه:هنگامى که بینایى خیره مىگردد، و ماه فرو مىرود، و خورشید و ماه گرد هم آیند، آن روز انسان مىگوید به کجا فرار کنم؟

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 مهر 1390    | توسط: مهدی    | طبقه بندی: مطالب جالب و عجیب، 21 دسامبر 2012 یا 1 دی 1391،     |
نظرات()